ข่าวสาร

สถาบันรหัสสากล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 “ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานกว่า 500 คน ในการประชุมครั้งนี้มีดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสถาบันรหัสสากล และรองประธานสภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พร้อมกับนายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล และคณะกรรมการสถาบัน  ..Read more

Read All

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอุตสาหกรรมต้นแบบเข้าร่วมโครงการวิจัย

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทีมวิจัยจาก สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย กำลังจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง โครงการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าอาหารในกระบวนการโลจิสติกส์ (Anti-Counterfeit goods with Cloud Computing and Mobile Application) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2557  ..Read more

Read All

เมนูลัด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 ตรวจสอบผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 E-leraning
 GEPIR.org
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 โครงการระบบฐานข้อมูล (GS1SOURCE)
 ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สถาบันรหัสสากล


 

 

 


© Gs1thailand.org.

 
http://www.abss.co.th http://www.oga.co.th http://www.planet.co.th http://www.sptech.co.th http://www.creatuscorp.com http://www.esssyntech.com